ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΕΑ.

Για να πραγματοποιηθεί σύντομα και χωρίς ταλαιπωρία για τον ιδιοκτήτη ενός ακινήτου, η Ενεργειακή Επιθεώρηση και η έκδοση ΠΕΑ, από τον Ενεργειακό Επιθεωρητή της επιλογής του, πρέπει να ακολουθηθούν τα παρακάτω βήματα : 

Ο ιδιοκτήτης συγκεντρώνει τα απαραίτητα Δικαιολογητικά και Σχέδια του προς επιθεώρηση ακινήτου, από τον προσωπικό φάκελλο των στοιχείων του, που διατηρεί στο σπίτι του.

Σε περίπτωση ελλείψεων στοιχείων, αυτά μπορούν να αναζητηθούν από το αρμόδιο Πολεοδομικό Γραφείο η στην έσχατη περίπτωση να γίνει από τον Ενεργειακό Επιθεωρητή Μηχανικό και η αποτύπωση των επιθεωρούμενων ενεργειακά κτισμάτων, με πρόσθετη όμως αμοιβή.

Όλα τα δικαιολογητικά μπορούν να είναι απλά φωτοαντίγραφα.

Δεν απαιτείται  να είναι επίσημα με σφραγίδες η επικυρωμένα.

Ο ιδιοκτήτης πληροφορείται για τους πιστοποιημένους Ενεργειακούς Επιθεωρητές από το ΥΠΕΚΑ, που είναι καταχωρημένοι και ανά περιοχή στoν ιστότοπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος  (www.buildingcert.gr) η από τα κατά τόπους ΚΕΠ, από ιστοσελίδες ενεργειακών θεμάτων κλπ.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ενεργειακό Επιθεωρητή, επαληθεύει ότι έχει συγκεντρώσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και διαπραγματεύεται μαζί του το κόστος της Ενεργειακής Επιθεώρησης και της έκδοσης ΠΕΑ.

Η ανεύρεση στοιχείων του ακινήτου από τον φάκελλο του, στο αρμόδιο Πολεοδομικό Γραφείο ή η αποτύπωση κατόψεων του ακινήτου εαν δεν υπάρχουν,  η πιθανή σύνταξη τοπογραφικού εαν χρειασθεί λόγω ελλείψεως του , κοστολογείται από τον Επιθεωρήτη με ελεύθερη διαπραγμάτευση, βάσει των πρόσφατων  νομοθετικών ρυθμίσεων, ως πρόσθετη αμοιβή μηχανικού, πέραν της αμοιβής της Ενεργειακής Επιθεώρησης και της έκδοσης ΠΕΑ.

Επίσης ένα ΠΕΑ μπορεί να εκδοθεί και προαιρετικά, δηλαδή για ιδιοκτήτες που απλώς ενδιαφέρονται να μάθουν την ενεργειακή κατηγορία του ακινήτου τους, ενώ αυτό δεν είναι εκ του υπάρχοντος νόμου μέχρι τώρα υποχρεωτικό (π.χ. για ακίνητα κάτω από 50 μ2 )

Τα στοιχεία που πρέπει να συγκεντρώνονται από τον ιδιοκτήτη και να παραδίδονται σε φωτοτυπία στον επιθεωρητή, κατά την ενεργειακή επιθεώρηση είναι κατά σειρά :

Υποχρεωτικά Δικαιολογητικά :

 • Αντίγραφο Τίτλου ιδιοκτησίας (δηλαδή Συμβόλαιο μεταβίβασης, γονικής παροχής κλπ ή Σύσταση οριζόντιας Ιδιοκτησίας)
 • Αντίγραφο ΚΑΕΚ (Αριθμός Κτηματολογίου) και αριθμός Πρωτοκόλλου Δήλωσης (είναι στο ιδιο έγγραφο) και μόνο εάν η περιοχή έχει ενταχθεί στο Κτηματολόγιο.
 • Αντίγραφο Κατόψεων του χώρου
 •  Αντίγραφο Τοπογραφικού Διαγράμματος
 •  Αντίγραφο Αδείας Πολεοδομίας (για κτήρια μετά το 1980) και βεβαιώσεις τακτοποιήσεων χώρων κατά τον Ν.3843/2010 και τον Ν.4014/2011 περί ημιϋπαιθρίων και αυθαιρέτων αντίστοιχα.
 •  Μελέτη θερμομόνωσης χώρων (κατά Κ.Θ.Κ σε περίπτωση που η Οικοδομική Άδεια έχει βγει απο 01.01.1980 έως 30.09.2010)
 • Φύλλο Συντήρησης Καυστήρα του λεβητοστασίου κεντρικής θέρμανσης.

Προαιρετικά δικαιολογητικά :

 • Aντίγραφα  λογαριασμών ΔΕΗ των τριών τελευταίων ετών.(Εάν δεν υπάρχουν τότε λογαριασμοί ΔΕΗ του τελευταίου έτους). Δεν απαιτούνται λογαριασμοί ΔΕΗ για νέα κτήρια μετά το 2010, ήτοι με ενεργειακή μελέτη κατά ΚΕΝΑΚ.
 • Αντίγραφα λογαριασμών κοινοχρήστων, όπου αναφέρεται η κατανάλωση πετρελαίου / φυσικού αερίου, των 3 τελευταίων ετών (εάν δεν υπάρχουν τότε του τελευταίου έτους) Επίσης δεν απαιτούνται λογαριασμοί για κτήρια κτισμένα μετά το 2010 κατά ΚΕΝΑΚ.
 • Προσπέκτους με τον βαθμό απόδοσης και την ισχύ των κλιματιστικών σε θέρμανση και ψύξη.
 • Φύλλο συντήρησης κλιματισμού
 • Η/Μ Μελέτες και αντίστοιχα Η/Μ Σχέδια (αν υπάρχουν) 
 • Πίνακας Κατανομής Δαπανών Κεντρικής Θέρμανσης