ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ.

Τα Ενεργειακά Θέματα που αφορούν την απόδοση των κτηρίων, αν και απασχολούν αρκετά χρόνια την Ευρωπαϊκή Ένωση , στην Ελλάδα αρχίζουν να λειτουργούν μετά από συνεχείς παρατάσεις , καθυστερήσεις και αναβολές, μόλις το 2010.

Την 30/3/2010, με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος Ενέργειας - Κλιματικής Αλλαγής, εγκρίθηκε ο Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης των Κτηρίων (ΚΕΝΑΚ). Στον Κανονισμό αυτό προβλέπεται ότι για κάθε νέο κτήριο ή σε υφιστάμενο κτήριο που ανακαινίζεται ριζικά, (δηλαδή σε προϋπολογισμό ριζικών επισκευών που θα αφορούν τόσο το κέλυφος όσο και τα εγκατεστημένα συστήματα θέρμανσης, ψύξης και Ζ.Ν.Χ. πάνω από 25% επί του συνολικού προϋπολογισμού του κτηρίου) πρέπει να πληρούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης κατά ΚΕΝΑΚ. Παράλληλα καθορίζονται οι ελάχιστες προδιαγραφές που αφορούν στον σχεδιασμό του κτηρίου (δηλαδή η χωροθέτηση,ο προσανατολισμός,οι απαιτήσεις ηλιασμού, η ενσωμάτωση παθητικών ηλιακών συστημάτων κ.λ.π.), στο κτηριακό κέλυφος ή στις Η/Μ εγκαταστάσεις του. Οι ελάχιστες αυτές προδιαγραφές, που αφορούν τον σχεδιασμό του κτηριακού κελύφους και των εγκατεστημένων συστημάτων του, ενσωματώνονται εφεξής στις Μελέτες Ενεργειακής Αποδοτικότητας (ΜΕΑ), των οποίων η υποβολή, μαζί με τις υπόλοιπες μελέτες (αρχιτεκτονική, στατική, μηχανολογικές μελέτες κλπ) καθίσταται πλέον υποχρεωτική για την αδειοδότηση του νέου η ριζικά ανακαινιζόμενου κτηρίου.

Οι Μελέτες Ενεργειακής Αποδοτικότητας κατά ΚΕΝΑΚ, καταργούν και ενσωματώνουν με αυστηρότερα κριτήρια, τις παλαιές έως το 2010 εφαρμοζόμενες μελέτες θερμομόμονωσης κατά Κ.Θ.Κ (Κανονισμός Θερμομόνωσης Κτηρίων)

Παράλληλα από 09-01-2011, θεσπίζονται για τις μεταβιβάσεις των αυτοτελών κατοικιών και των διαμερισμάτων ως και των επαγγελματικών χώρων οι Ενεργειακές Επιθεωρήσεις.

Στις 09-01-2012 το μέτρο των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων επεκτείνεται και στις μισθώσεις των κατοικιών και των επαγγελματικών χώρων.

Οι Ενεργειακές Επιθεωρήσεις αποσκοπούν :

Στην εκτίμηση της Κατανάλωσης Πρωτογενούς Ενέργειας κτηρίου ανά τελική χρήση (θέρμανση, ψύξη, αερισμός, φωτισμός, ΖΝΧ), στην Ενεργειακή Κατάταξη ενός κτηρίου, στην έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης του (ΠΕΑ), στην Σύνταξη Συστάσεων προς τον ιδιοκτήτη/χρήστη βάσει εναλλακτικών σεναρίων, για την βελτίωση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας του κτηρίου.

Τι είναι όμως τελικά το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) ;

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης είναι ένα αναγνωρισμένο από το ΥΠΕΚΑ έγγραφο, με μοναδικό αριθμό εξασφάλισης της γνησιότητας του, που εκδίδεται από Ενεργειακό Επιθεωρητή (ο οποίος έχει ενταχθεί στο ειδικό Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών του ΥΠΕΚΑ) , στο οποίο αποτυπώνεται η Ενεργειακή απόδοση του κτηρίου. Με το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης το κάθε κτήριο κατατάσσεται σε μία ενεργειακή κατηγορία (υπάρχουν εννέα κατηγορίες, από Α+ έως Η), ενώ ο Επιθεωρητής καταγράφει μέσω εναλλακτικών σεναρίων και συστάσεις δια τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου.

Πότε λοιπόν απαιτείται να εκδοθεί ένα Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης;

Οι συμβολαιογράφοι, για να προβούν στην κατάρτιση πράξεως αγοραπωλησίας ακινήτου, υποχρεούνται να αναγράψουν μέσα στο συμβόλαιο της μεταβίβασης, τον αριθμό της γνησιότητας και μοναδικότητας που διαθέτει το εκδοθέν ηλεκτρονικά μέσω ΥΠΕΚΑ, Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης και να επισυνάψουν στο συμβόλαιο ένα επίσημο αντίγραφο από το ΠΕΑ.

Επίσης σε κάθε μίσθωση ενός ακινήτου (δηλαδή για κάθε είδους κατοικία η για επαγγελματικό ακίνητο), ο αριθμός γνησιότητας και μοναδικότητας από το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης πρέπει να αναγράφεται στο ιδιωτικό ή συμβολαιογραφικό μισθωτήριο έγγραφο.

Η φορολογική αρχή δεν θεωρεί από την πλευρά της τα μισθωτήρια συμβόλαια, εάν δεν προσκομίζεται ενώπιον της το ισχύον Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης.

Η ισχύς των Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης είναι δεκαετούς διάρκειας , εκτός αν στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, γίνουν ριζικές παρεμβάσεις στο κτήριο, που αλλάζουν την ενεργειακή του αποδοτικότητα.

Η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης απαιτείται σε όλα τα κτίρια συνολικής επιφάνειας άνω των 50 τμ, (μάλιστα από 1-1-2016 θα ενταχθούν και τα κάτω απ 50 μ2 κτήρια) όλων των βασικών χρήσεων (κατοικία, μόνιμη και παραθεριστική, γραφεία, εμπορικές χρήσεις, εκπαίδευση, προσωρινή διαμονή, κλπ).

Ποια ακίνητα όμως δεν υποχρεούνται στην έκδοση ΠΕΑ και σύνταξη ΜΕΑ ;

  •  Κτήρια και μνημεία για ιστορικούς, πολιτιστικούς, αρχαιολογικούς λόγους που δεν επιτρέπεται η αλλοίωση της φυσιογνωμίας τους, εφόσον ανακαινίζονται ριζικά.
  • Κτήρια που χρησιμοποιούνται ως χώροι λατρείας η για θρησκευτικές δραστηριότητες.
  • Μη μόνιμα κτήρια με βάση των σχεδιασμό τους ( διάρκεια κάτω των 2 ετών)
  • Κτήρια βιοτεχνικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων, εργαστήρια,αποθήκες, χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων, πρατήρια υγρών καυσίμων, αγροτικά κτήρια
  • Κτήρια η αυτοτελή τμήματα κτηρίων με επιφάνεια κάτω από 50 μ2.